ประวัติความเป็นมา
 
 

           บริษัทได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2501  ชื่อว่า บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์  จำกัด   มีสำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร    การจัดตั้งบริษัทขึ้นนั้น   เป็นการร่วมลงทุนกันระหว่างผู้ลงทุนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น    โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีขึ้นเองภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากต่างประเทศ      เนื่องจากในขณะนั้น   บริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีเป็นรายแรกของประเทศ    บริษัทจึงได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนที่มีผลบังคับใช้อยู่ในเวลานั้น    โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นผู้รับรองการได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวแก่บริษัท

             ในปี พ.ศ.2503  เป็นปีแรกที่สายการผลิตซึ่ง ประกอบไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างครบครัน   ได้เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็ก ชุบสังกะสีเป็นครั้งแรก    ทั้งนี้บริษัทได้ทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จำนวน  1,000  แผ่นแรกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวง ชนชาวไทย 

             บริษัทซึ่งมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่   อันประกอบด้วย   บริษัท  มิตซุย  จำกัด   บริษัท  มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ  กลุ่มครอบครัวลีสวัสดิ์ตระกูล    ได้นำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียน และดำรงสถานะเป็นบริษัทรับอนุญาต ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2535      นอกจากนั้น   บริษัทได้ย้ายสถานประกอบการจากเดิมที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร   ไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ   เนื่องจากการขยายตัวของ เขตเมืองและพื้นที่ที่ใช้อยู่อาศัยชั้นในในเขตกรุงเทพมหานคร       ในครั้งนั้น    บริษัทได้สร้างโรงงานใหม่และปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็นกระบวน การผลิตแบบต่อเนื่อง    ซึ่งทำให้บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่มีคุณลักษณะหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างสมบูรณ์       

               ในปี พ.ศ.2537  บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัด     เป็นบริษัทมหาชนจำกัด  ชื่อว่า  บริษัท  ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์  จำกัด (มหาชน)  และจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น  100   ล้านบาท  

                เหตุการณ์สำคัญของบริษัท   ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2538  ได้แก่   การเพิ่มทุนเรียกชำระของบริษัทอีกจำนวน   1  ล้านหุ้น โดยการ กระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม     ทำให้ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของ บริษัท   ซึ่งจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์  มีจำนวนรวม   60   ล้านบาท     บริษัทได้ผลิตและนำผลิตภัณฑ์ใหม่    คือ   แผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี    ออกสู่ตลาดเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ    และเพื่อส่ง ออกไปยังผู้บริโภคในประเทศเพื่อนบ้าน

                นับตั้งแต่ที่บริษัทได้ก่อตั้งมา    บริษัทได้สั่งสมประสบการณ์    และชื่อเสียงในการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แผ่น เหล็ก ชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กชุบ สังกะสีเคลือบสี คุณภาพสูง       และมีความหลากหลายในรูปแบบและชนิดของการอัดลอน    ได้แก่   ชนิดลอนใหญ่   ชนิดลอนเล็ก   ชนิดลอนเหลี่ยม    และชนิดแผ่นเรียบ      ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สามดาว”  สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดอัดลอน   และ  “TIW” สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่นเรียบ

                 ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทได้เพิ่มแขนงธุรกิจของบริษัทอีกหนึ่งลักษณะ  คือกิจกรรมการให้บริการติดตั้งหลังคาและผนัง      โดยให้บริการต่อเนื่อง แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการในแต่ละโครงการก่อสร้างที่มีอยู่ทั่วประเทศ

                 ในต้นปี พ.ศ. 2551  หุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัท   ชื่อ บริษัท  มิตซุย  จำกัด   ได้โอนไปยังบริษัท   มิตซุย (เอเชียแปซิฟิค)  จำกัด   ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท มิตซุย  จำกัด     อย่างไรก็ตาม   ภายหลังการโอนหุ้นนี้แล้ว       โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด