คณะกรรมการบริษัท
 
     
    รายชื่อกรรมการล่าสุด      
    รายชื่อกรรมการ   ตำแหน่ง  
    นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย   ประธานกรรมการ  
    นางสาวนราทิพย์ ทับเที่ยง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    นายสุรชัย เพิ่มสินทวี   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
    นายสุรวิช อัศวยุทธพล   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
    นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร   กรรมการ  
    นายเกรียงชัย ตรีนภากร   กรรมการ  
    นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน   กรรมการ  
    นายยาสุยูกิ นาคาชิม่า   กรรมการ