ข่าวสำคัญของบริษัท
     
 
  (14 พฤษภาคม 2562) แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
  (7 พฤษภาคม 2562) แจ้งการลาออกของกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท